Huurvoorwaarden verhuur Witgoed Lease Twente

Artikel 1 Definitie.
1. Onder verhuurder wordt verstaan Brilman B.V. onder de naam van Witgoed Lease Twente
Oldenzaalsestraat 101, 7511DZ, Enschede
KVK: 06090995, BTW identificatienummer: NL807898750B01
2. Onder huurder wordt verstaan de ondertekenaar van deze huurovereenkomst.
3. Het doel van deze overeenkomt is het ter beschikking stellen van witgoedapparatuur op huurbasis
4. De website Witgoed Lease Twente; het middel om een huurcontract af te sluiten.

Artikel 2 Aanbod & totstandkoming
1. De te leveren goederen zijn van goede kwaliteit en goed functionerend. De keuze van merk en type is aan de verhuurder.
2. Huurder verklaart de apparatuur in goede staat te hebben ontvangen.
3. Huurder woont binnen het huurgebied (Enschede en omliggende plaatsen).

Artikel 3 Gebruik van het product
1. Het verhuurde blijft te allen tijde eigendom van verhuurder. Het is huurder niet toegestaan het gehuurde te verkopen, onderhuren of anderszins aan derden in onderpand of gebruik te geven.
2. De huurder is aansprakelijk voor alle schade en/of kosten voortvloeiend uit handelen in strijd met het bovenstaande. Het gehuurde is bedoeld voor normaal huishoudelijk gebruik.
3. Het is huurder niet toegestaan de apparatuur te verplaatsen of te vervoeren naar een andere locatie zonder schriftelijke toestemming vooraf van de verhuurder.

Artikel 4 Betaling & prijzen
1. De in de huurovereenkomst afgesproken huurprijs staat vast gedurende de gehele looptijd van deze huurovereenkomst.
2. De verhuurder heeft het recht de prijzen aan te passen als overheidsmaatregelen en/of loon- en prijsontwikkelingen hem hiertoe aanleiding geven. Prijsverhogingen zullen niet eerder ingaan dan 1 kalendermaand nadat de huurder hiervan in kennis is gesteld.
3. Na de eerste betaling gaat de huurder akkoord met de algemene voorwaarden. En geeft akkoord om maandelijks een incassering van het huurbedrag uit te voeren.
4. De huurder verplicht zich ervoor te zorgen dat de maandelijkse afschrijving van de huur probleemloos zal plaatsvinden. Bij gebreke aan tijdige betaling na een eerste sommatie, zal bij een tweede ingebrekingsstelling opeisbare ingebrekingsstellingskosten van €35,00 per ingebrekestelling per maand in rekening worden gebracht.
5. Wijzigingen van het bankrekeningnummer zullen schriftelijk door middel van het wijzigingsformulier of door een verklaring van de bankinstelling tijdig aan de verhuurder worden gemeld.

Artikel 5 Duur van contract
1. De minimale contractduur is twaalf maanden en zal daarna stilzwijgend worden verlengd met telkens een termijn van een maand. Wanneer het contract binnen de twaalf maanden wordt opgezegd, zal hiervoor €35,- aan administratieve kosten in rekening worden gebracht. 
Opzegging geschiedt schriftelijk met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

2. Wanneer de huurder een huurcontract voor meerdere jaren eerder beëindigd, dan het afgesproken termijn, zal het te verrekenen kortingsbedrag alsnog in rekening worden gebracht na de laatste huurmaand.
Rekenvoorbeeld:
Huurder heeft een contract voor 3 jaar. Huurder betaald nu €16,00 per maand. Huurder zegt na 2 jaar en 6 maanden op. Het verschil tussen 2 en 3 jaar huur is €2,00 per maand. Het aantal gehuurde maanden is 30 maanden x €2,- = €60,00.

Artikel 6 verhuizing, overname of omruiling.
1. Indien de huurder verhuist, zal hij een maand voor de feitelijke datum de verhuurder hiervan in kennis stellen. Indien de huurder binnen het huurgebied van verhuurder verhuist, zal de huurovereenkomst voortgezet worden op het nieuwe adres.
2. Het is de huurder niet toegestaan de apparatuur zelf te verhuizen. De verhuurder zal in dat geval de apparatuur verhuizen. Verhuiskosten zullen €35,- bedragen.
3. Indien de huurder buiten het huurgebied, verhuist, zal de huurovereenkomst beëindigd worden met inachtneming van de daaraan gestelde voorwaarden.
4. Wanneer de verhuurder verhuist, maar het apparaat blijf staan. Kan het huurcontract worden overgenomen. Dit zal 1 maand voor de overname, middels een overnamecontract (te vinden op de website), schriftelijk of per mail gemeld bij de verhuurder moeten worden.
5. Wanneer de huurder niet tevreden is over het gehuurde kan de huurder het gehuurde ruilen tegen een duurder model.
Artikel 7 Beëindiging, ontbinding.

1. Als de huurder in gebreke is in deze huurovereenkomst verplichtingen na te komen, behoudt de verhuurder zich het recht voor om de huurovereenkomst eenzijdig en zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden en de gehuurde goederen terstond terug te nemen.
2. De huurovereenkomst is beëindigd als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
– Als de totale huurperiode is verstreken en huurden niet tot verlenging over gaat.
– Als alle huurpenningen zijn voldaan
– Huurder ontvang een schriftelijke bevestiging betreffende beëindiging van de huurovereenkomst van verhuurder.
– Alleen de schriftelijke beëindigingsovereenkomst werk bevrijdend.
3. Wanneer de huurder:
– in gebreke blijft de huur (tijdig) te betalen;
– een of meerdere bepalingen van deze huurovereenkomst niet stipt worden nagekomen;
– geraakt in staat van faillissement;
– onder curatele wordt gesteld;
– Nederland metterwoon mocht verlaten;
– overlijdt;
– er conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op huurders roerende of onroerende goederen of op de hierbij aan hem in huur gegeven goederen;
heeft door het enkel verloop van de gestelde termijn of door het enkel plaatsgrijpen van een der gemelde omstandigheden de verhuurder het recht ter zijner keus, om zonder nadere sommatie, of te vorderen onmiddellijke betaling van de verschenen huurtermijn met kosten ofwel de onderhavige huurovereenkomst onmiddellijk voor ontbonden te houden zonder dat hiertoe enige gerechtelijke tussenkomst benodigd is en de in huur gegeven en ontvangen apparatuur onverwijld weder tot zich te nemen, onverminderd verhuurders recht om van huurder vergoeding van kosten en rentes te vorderen. De huurder verbindt zich de verhuurder onmiddellijk kennis te geven van de in dit artikel genoemde omstandigheden alsmede om de beslagleggende deurwaarder onverwijld mededeling van onderhavige overeenkomst te doen.

Artikel 8 Levering & huur
1. De huurder is verantwoordelijk voor een deugdelijke stroomvoorziening en water toe- en afvoer.
2. De huurder dient zich stipt te houden aan de bij levering verstrekte handleiding en/of wasvoorschriften. Verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele ontstane schade veroorzaakt door het niet (volledig) naleven van de verstrekte handleiding en/of wasvoorschriften.
3. De verhuurder verplicht zich om gedurende de huurperiode alle onderhoud uit te voeren dat een normaal functioneren van het gehuurde waarborgt.
4. Schade aan de gehuurde apparatuur veroorzaakt door het niet stipt naleven van de verstrekte handleiding en/of wasvoorschriften zal worden verhaald op de huurder. De huurder wordt geacht te beschikken over een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren en zijn verzekerd voor ontstane schade aan het gehuurdewordt gedekt. De huurder zal de verhuurder volledig schadeloosstellen bij schade aan de gehuurde apparatuur. Bij verschil van mening over de grootte van de schade zal worden bemiddeld door een onafhankelijke deskundige.
5. De huurder zal geen reparaties of veranderingen aan het gehuurde door derden laten verrichten.
6. Bij vermissing of diefstal van het gehuurde zal de huurder aangifte doen bij de politie en de verhuurder volledig schadeloosstellen.

Artikel 9 Service & reparatie
1. De huurder is verplicht hieraan medewerking te verlenen en storingen direct te melden bij de verhuurder. Storingen worden binnen 24 uur in behandeling genomen.
2. Gebreken dienen binnen 24uur gemeld te worden via de website, per mail of per Whatsapp.
3. Wanneer een monteur van de verhuurder komt om onderhoud te plegen zoals;
– Filters reinigen
– Pomp reinigen
– Zeepbak reinigen
– Algemene reiniging apparatuur
kunnen in rekening worden gebracht bij huurder.
4. Wanneer reparatie aan het gehuurde niet mogelijk is, zal de verhuurder het apparaat omwisselen door een door de verhuurder aangewezen apparaat, wat dezelfde huurwaarde heeft.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
1. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor schade, verlies of verwonding welke het gevolg zijn van het niet of niet behoorlijk functioneren van het apparaat of enig onderdeel daarvan. In alle gevallen waarin verhuurder aansprakelijk is tot vergoeding van schade zal deze nimmer meer bedragen van de dagwaarde van het gehuurde apparaat.
2. Uit het enkele feit dat de verhuurder zich heeft verzekerd van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 11 Algemene bepalingen
1. De verhuurder heeft te allen tijde het recht op de plaats te betreden waar de aan de huurder gegeven goederen zich bevinden om reparaties of veranderingen uit te voeren dan wel het gehuurde op bedrijfsveiligheid te controleren. De huurder verklaart hierbij verhuurder onherroepelijk zijn medewerking te verlenen.
2. Voor gevallen waarin deze huurvoorwaarden niet voorzien, zullen wettelijke bepalingen over huur en verhuur gelden.
3. Gehele of gedeeltelijke overdracht van het gebruik van het gehuurde om niet, om onder bezwarende titel, of anderszins is verboden. Onverminderd dit verbod, draagt de huurder in de verhouding tot de verhuurder in elk geval de verantwoording en het risico voor gedragingen van diegene(n) aan wie de huurder de feitelijke macht over het gehuurde geheel of gedeeltelijk, voor kortere of langere tijd, mocht hebben overgedragen of hebben overgelaten.

Storing melden:

Je kunt bij een storing telefonisch of per mail contact met ons opnemen. Vaak kunnen eenvoudige storingen met telefonische hulp snel worden opgelost. Is het noodzakelijk dat een monteur langs moet komen, dan gebeurt dat meestal binnen 3-4 werkdagen. Indien er een onderdeel moet worden besteld, dan kan dit iets langer duren.